Follow by Email

Tuesday, November 18, 2014

పూబోణి

పూబోణి
 
 
రాతి గుండె కరిగించి, రాగమాలికాలాపించి, 
 
ఒంపులు తిరిగే ఒయ్యారాన పచ్చలారబోసి
 
నేలమ్మ నుదుటిన సిరిరాత రాసే పూబోణి అని 
 
ఆ గోదారిననిపించాలని  ఎన్ని నురుగులో ఆ మేనుపై. 
 
 
*****
 
కంటెరుపు 
 
 
మింటి కంటెరుపు కిలకిలా రావాలు పలికిస్తుంటే,
 
నాలుగు గోడల నడుమే మూగవైపోతున్నవెందుకు?
 
ఇంతి కంటెరుపు గీతాలు. 
 
*****
 
 
జిలుగులు 
 
 
పడుగు పేకలు పారిజాతాలై విచ్చినా 
 
ఆకలి అప్పులు సహజాతాలై గ్రుచ్చె 
 
తరాల దృశ్య మాలికలో జిలుగులందరివి. 
 
చిరుగులే వారివి. 
 
 
*****
 
నాలుగు రాళ్ళు 
 
 
కుదురుగా ఉన్న జీవితాన 
 
నాలుగు రాళ్ళేసి అందం తేగలవా?
 
ఎందుకు తేలేవోయ్ 
 
మా ఊరి చెరువులో ఒకమారు అలా చెయ్. 
 
అలల  పై ఆడే నీ మనసుని ఆపనెవ్వరి తరమని 
 
అడగవా మరి నీవే. 
 
******