Follow by Email

Saturday, March 28, 2015

మనిషి

మనిషి 


ఉండాల్సిన సుగుణాలన్నీ 
ఉన్నట్టుగా కనిపించే
ఎoడ మావి పేరే మనిషి 
*************

తాటికాయలు 

నా దేశ సంస్కృతి పై 
పడుతున్న తాటికాయలు 
ఈ వారాంతాలు 
*************

ఎoదుకో?

నాడు గంగలా పొంగిన సారస్వతం 
నేడు సరస్వతిలా అయిoదెoదుకో 
ఈ సినిమా పాటల్లో 
**************

మహాత్మా 

నోటితో వద్దన్న పనులన్నిటినీ 
నోటుతో చేయించడం నీకే చెల్లింది 
ఓ మహాత్మా 
Monday, March 23, 2015

హైకూలు

హైకూలు
**************

ఆకాశాన్ని దీవిస్తూ 

అక్షతలు  విడిచిందా  పంట చేను 
 
పక్షి  గుంపులుగా 
***********

కృష్ణుడే వచ్చి 

కుచేలునికి మూడు గుప్పిల్లిచ్చి

అతగాడి సర్వస్వం దోచుకోవడమేనోయే 

రాజకీయమంటే

***********

నలుగురితో సంఘర్షించిన వేళ 

చరిత్ర లోకి నేను నడిచాను 

నాతో నేను సంఘర్షించిన వేళ 

తనుగా వచ్చి నాతో నడచిందా 

చరిత్ర

**********

అడవిని వదిలామని 

అందరూ నమ్మడానికి 

ఇంకెంతగా మారాలో కొందరు 

 

 

 

Saturday, March 14, 2015

తాంబూలం

తాంబూలం 

ఆమె చేతులను చిగురింప జేసి
ఆతను! నాకేది ఆ వర్ణమని
అడిగాడు కాబోలు
తాంబూల మేసుకొచ్చిందామే
*******

వస్తుందా?

అర్ధ రాతిరి ఆడది ఒంటరిగా తిరిగే 
రోజొస్తుందేమో గాని,
ఆ కధా నాయికి ఒంటి నిండా 
గుడ్డ కప్పుకునే రోజు ..... ?
******** 

విరిసిన పూలై 

రాతిరంతా నాతో 
ముచ్చటలాడిన తారలన్ని 
తెల్లారిందో లేదో 
కిటికీలోంచి నన్ను చూస్తున్నాయి 
విరిసిన పూలై 
******

DVD

అనుబంధాల బరువును 
దింపుకుంటుంది నా గుండె 
DVD గా 
********

Thursday, March 12, 2015

కసరత్తు

కసరత్తు 

నా చూపులను గెలవాలని
అలా అలా కసరత్తు
చేస్తున్నాయా కిరణాలు
ఈ అలలపై
*******

సగం సగం

ఇంటి దాని కన్నీళ్ళు  సగం
ఒంటి నుండి జారిన  చెమట నీళ్ళు సగం
చాలవేమిటోయ్ నింపడానికా
ఖాళీ మద్యం సీసాని

తొలకరి 

తెల్లారుతూనే ఆకాశం పైకి
తొలకరిని కురిపిస్తుందా వనం
కిల కిల మంటూ

నా కళ్ళు 

వికసిస్తున్న నీ వదనపు పరిమళాన్ని
శ్వాసిస్తున్నాయి నా కళ్ళు
 

Sunday, March 8, 2015

గోరుముద్దలు

గోరుముద్దలు 

నిద్దురా మెలకువ కూడా
గోరుముద్దలే
ఒత్తిడికి
*******

గురు దక్షిణ 

నాట్యం నేర్పిన గురువని!
ఆ గాలికి
పూలు పత్రాలను రాల్చి
గురుధక్షిణ లిస్తుంటాయి
ఆ చెట్ట్లు 
******

మచ్చలోడు 

అందగాడని అందరూ అంటూనే ఉన్నా 
మాటి మాటికి  ఆ మబ్బుల మాటుకెల్లి 
ముఖం కడుకొస్తాడేమిటా మచ్చలోడు 
******

బుగ్గన చుక్క 

అద్దంలోని చందమామకు 
బుగ్గన చుక్క పెట్టానని 
నాకు వినబడేలా  పక్కున నవ్వింది 
ఆ కలువ 
 

 

 

Friday, March 6, 2015

ఆగని కన్నీరుగా

ఆగని కన్నీరుగా 

ఆకాశం కూడా
నా మనసులానే
మబ్బులతో డాగులు పడింది
పెద్ద వర్షం రావలసిందే
ఆగని కన్నీరులా

****

సతీ సహగమనం

సతీ సహగమనమంటే
ఎమిటని ఆ కలువ కమలాల కన్నా
మిన్నగ చెప్పగలవారేవ్వరోయే!
****

పిసినారి సంద్రం 

అంత చోటు తనకున్నా
నా కాళ్ళ  కింది చోటును కూడా
ఎలా కరిగించుకుని పోతుందో చూడా సంద్రం
****

మిడిసిపాటు

మెరిసిపడే  వెన్నెలకు 
మిడిసిపడడం నేర్పింది 
మా పల్లె చెరువు 

 
 

Wednesday, March 4, 2015

బదులు 

వయ్యారముప్పొంగే పరువంపు వేళ
ఆ దరి కెన్ని ముద్దులిడినావని
ఎడబాసిన వేళ ఈ గోదారి నడిగితే
తిన్నెలుగా పరుచుకున్న
ఈ ఇసుక రేణువు లన్ని,అని
ఎంత అందంగా బదులిచ్చిందో చూడు

పేరంటాళ్ళు 

పగలూ రాత్రీ ఎప్పుడూ
ఎవేవో పిలుపులతో
ఇన్నిన్ని పేరంటాళ్ళను
ఎలా జరిపిస్తుందీ వనమని
ఆ చిటారు కొమ్మనో ఈ చిన్ని మొగ్గనో
అడిగావా ఎపుడైనా నువ్వు?

మెరుపు

నింగి తోపున పూచిన 
పూలా మబ్బులను కూర్చి 
మాల కడదామనుకున్న నా తలపుకు 
చిక్కెనుగా మెరుపు దారమై